Categories
最新消息

紀念距今2500多年前春秋時期吳國名臣伍子胥的祠堂——伍相祠


紀念距今2500多年前春秋時期吳國名臣伍子胥的祠堂——伍相祠

伍相祠位於嘉興市南湖景區的西側,是紀念距今2500多年前吳國忠臣伍子胥的寺院。每年的農曆五月初五,這裡將舉行祭祀伍子胥的活動。

紀念距今2500多年前春秋時期吳國名臣伍子胥的祠堂——伍相祠

紀念距今2500多年前春秋時期吳國名臣伍子胥的祠堂——伍相祠

紀念距今2500多年前春秋時期吳國名臣伍子胥的祠堂——伍相祠

紀念距今2500多年前春秋時期吳國名臣伍子胥的祠堂——伍相祠

紀念距今2500多年前春秋時期吳國名臣伍子胥的祠堂——伍相祠

紀念距今2500多年前春秋時期吳國名臣伍子胥的祠堂——伍相祠

紀念距今2500多年前春秋時期吳國名臣伍子胥的祠堂——伍相祠

紀念距今2500多年前春秋時期吳國名臣伍子胥的祠堂——伍相祠

紀念距今2500多年前春秋時期吳國名臣伍子胥的祠堂——伍相祠

紀念距今2500多年前春秋時期吳國名臣伍子胥的祠堂——伍相祠